ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Rózsa Judit e.v., mint szolgáltató („Szolgáltató”) által a  www.jrose.hu honlapon („Honlapon”) közzétett, ügyfelei („Ügyfél”) részére nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatások”) vonatkozásában a Szolgáltató jelen Általános szerződési feltételei („ÁSZF”) irányadók, a felek eltérő, egyedi megállapodásának hiányában.

Az Ügyfél a Szolgáltatásokra történő jelentkezéssel, időpont foglalással és a Szolgáltatások igénybevételével elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 1. Szolgáltató:

Rózsa Judit egyéni vállalkozó

Székhelye és postacíme: 1164 Budapest, Bíztató út 66.

Nyilvántartási szám: 40132313

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Adószáma: 66870247-1-42

Számlavezető bank neve: Raiffeisen Bank, bankszámlaszám: 12011351-01414075-00100005

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: judit@jrose.hu

Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft, címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., elektronikus levelezési címe: info@tarhelypark.hu

 1. Szolgáltatás nyújtása

A Szolgáltató a www.jrose.hu  honlapon feltüntetett BEMER termékekre vonatkozó szolgáltatásokat (ingyenes konzultáció, BEMER gépek bérbeadása, BEMER gépek gyári bérlése és értékesítése), business & life coaching (előzetes 30 perces ingyenes konzultáció, coaching) szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére („Szolgáltatások”).

Szolgáltató felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások nem minősülnek egészségügyi tevékenységnek vagy gyógyító eljárásnak, orvosi diagnózisnak, terápiának és nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást és kezelést, csupán kiegészítheti azt.

 1. Szolgáltatás helye:

A konzultációk általában online zajlanak, előre egyeztetett esetekben az Ügyfélnél is sor kerülhet a konzultációra. A BEMER szolgáltatások nyújtása online vagy az Ügyfélnél történik a Felek megbeszélése szerint.

A coaching szolgáltatás online vagy a Szolgáltató által megjelölt budapesti coaching helyiségeiben történik.

 1. Közreműködők:

Szolgáltató a Szolgáltatásainak teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni és közreműködőket bevonni, a vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok betartása mellett.

 1. Időpont foglalás

Szolgáltató az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen fogadja.

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra jelentkezni és időpontot foglalni

 • a Honlapon megadott +36(30)9893404 telefonszámon

E-mailben történő bejelentkezés esetén a Szolgáltató az egyeztett időpontot visszaigazolja és az Ügyfél által javasolt időpont kizárólag a Szolgáltató általi megerősítést követően tekinthető egyeztetettnek.

Időpontfoglaló rendszerben történő foglalás esetén az Ügyfél visszaigazoló e-mailt kap és lehetősége van SMS-ben és/vagy e-mailben időpont emlékeztetőt kérni a rendszerben.

 1. Árlista

A Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató díjazásra jogosult. A Szolgáltató díjtételeit a Szolgáltató előzetesen, a Szolgáltatás megkezdése előtt közli az  Ügyféllel.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos Szolgáltatások díja előre pontosan nem állapítható meg, tekintettel a Szolgáltatás egyénre szabottságára, így annak pontos összegét mindenkor az Ügyféllel kötött egyedi megegyezés tartalmazza.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatások árát egyoldalúan bármikor módosíthatja, amelyről azonban előzetesen tájékoztatni köteles azon Ügyfeleket, akik a Szolgáltatásra már jelentkeztek, időpontot foglaltak. Ügyfél jogosult az árváltoztatás miatt a még meg nem kezdett Szolgáltatás igénybevételétől elállni.

 1. Felek kötelezettségei és jogai

A Szolgáltató köteles az Ügyfelet a Szolgáltatások menetéről, annak kockázatairól előzetesen tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél külön nyilatkozat aláírásával igazolja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a hozzájáruló nyilatkozatot nem írja alá, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja.

Az Ügyfél köteles a kezeléseken, konzultációkon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Amennyiben Ügyfél hozzájárul és kapcsolattartási adatait megadja, úgy a Szolgáltató az egyeztetett időpontról az Ügyfél részére emlékeztető SMS-t / e-mailt küldhet az időpontot megelőző 24 /48 órával.

Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 24 órával korábban értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud.

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltató rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyféllel egyeztetett új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél kártérítési, kártalanítási igénye kizárt.

Ügyfél a szolgáltatásokat saját felelősségére veszi igénybe és köteles a Szolgáltatót tájékoztatni a szolgáltatás szempontjából releváns fizikai és pszichés állapotáról, esetleges betegségeiről, kezeléseiről. Ügyfél szolgáltatásban való részvételt kizárja az intoxikált állapot (alkohol, drog). Bármely pszichiátriai diagnózis és/vagy pszichoaktív szer szedése esetén előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltatóval.

A szolgáltatások eredményességéért a Szolgáltató nem vállal garanciát, mivel az számos egyéb tényező függvénye is, így a szolgáltatások igénybevétele után pénzvisszatérítésre nincs lehetőség.

.Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichés állapotban megjelenni, valamint a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban és annak nyújtása során, továbbá az esetleges panaszkezelésében a megfelelő magatartást tanúsítani és a Szolgáltatóval együttműködni. Ennek hiányában, illetőleg ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az egészségre veszélyt jelent,a  jogosult a Szolgáltatások nyújtását ideiglenesen vagy véglegesen megtagadni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevétele során a vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokat és Szolgáltató működési rendjét, szabályait betartani és kulturált, másokat nem sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsítani.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás nyújtása kapcsán együttműködni, így többek között:

– a Szolgáltatót tájékoztatni mindarról, amely szükséges a kezelés lehetséges következményeinek megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez, így különösen minden korábbi, a kezelés szempontjából releváns betegségéről, egyéb olyan körülményről, amely kihatással lehet a Szolgáltatás nyújtására vagy eredményére

– gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről;

– tájékoztatni – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a kezelés végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;

–  a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni, illetve kérdőíveket kitölteni;

– a Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató rendelkezéseit betartani.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha a konzultációk vagy kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni; vagy megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt kezelés jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik; vagy a konzultáció folyamán, vagy a Szolgáltató véleménye alapján az Ügyfél fizikai/ pszichés állapota okán a Szolgáltatásra nem alkalmas.

A Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor az adott körülmények között lehetséges módon az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el, a szakma szabályainak megfelelően.

A Szolgáltató az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl.: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) vagy az Ügyfél által eltitkolt információk miatt bekövetkezett bármilyen nemű kárért kizárja a felelősségét.

 1. Díjfizetés

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni, melyet a Szolgáltatás igénybevételét követően rögtön készpénzben, vagy azonnali banki átutalással tud kiegyenlíteni. Banki átutalással előre fizetés is lehetséges.

 1. Egészségügyi állapot felmérő lap

BEMER konzultációra jelentkezés esetén kiküldésre kerül az Ügyfél e-mail címére egy Egészségi állapot felmérő adatlap, amelynek kitöltése önkéntes. Amennyiben az Ügyfél kitölti és e-mailben visszaküldi a Szolgáltató részére, úgy segíti a Szolgáltató felkészülését és hatékonyabb, személyre szabottabb tanácsadást tesz lehetővé. Egészségügyi állapot felmérő a BEMER használata előtti, közben és utáni állapotra vonatkozó kérdéssel segít felmérni az Ügyfél állapotát. Az adatlap visszaküldésével vagy Szolgáltató számára történő átadásával az Ügyfél hozzájárul adatainak kezeléséhez a vonatkozó Adatkezelési tájékoztató szerint.

9.Felelősség

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatások olyan következményeiért, okozott kárért, melyek abból erednek, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, illetőleg a Szolgáltató által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

 1. Titoktartás, adatvédelem

A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével, helyzetével és az egészségi állapotával kapcsolatos információt, adatot, tényt bizalmasan kezelni.

A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a tudomására jutott és birtokába került személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Info tv.”), rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató www.jrose.hu  honlapon történő és Szolgáltatások nyújtására vonatkozó adatkezelési tájékoztatói tartalmazzák.

 1. Panaszkezelés

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével vagy fogyasztói panaszával forduljon a Szolgáltatóhoz a judit@jrose.hu e-mail címen. A panaszkezelés nyelve: magyar.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (1a) bekezdésével és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26) Korm.rendeletben foglaltak szerint tájékoztatja az Ügyfelet, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Az egyes békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:

Baranya Vármegyei Békéltető testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

(+36)-72-507-154, (+36)-20-283-3422

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

web: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület; 6001 Kecskemét, Pf.  228.

(+36)-76-501-525, 501-532; (+36)-70-938-4765

e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

web: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(+36)-66-324-976; Fax: (+36)-66-324-976

e-mail: bekeltetes@bmkik.hu

web: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(+36)-46-501-090; (+36)-46-501-871

e-mail: bekeltetes@bokik.hu

web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(+36)-1-488-2131

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

web: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(+36)-62-554-250/118 mellék

e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

web: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

(+36)-22-510-310

e-mail: bekeltetes@fmkik.hu

web: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(+36)-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

web: https://bekeltetesgyor.hu/

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

(+36)-52-500-710, (+36)-52-500-745

e-mail: bekelteto@hbkik.hu

web: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület

3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Levelezési címe: 3300 Eger, Postafiók 440.

(+36)-36-416-660/105 mellék

e-mail: bekeltetes@hkik.hu

web: www.hkik.hu/content/bekelteto-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park. 8. II. emelet 212. szoba.

(+36)-20-373-2570

e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

web: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(+36)-34-513-010, Fax: 06-34-316-259

e-mail: bekeltetes@kemkik.hu

web: https://www.kem-bekeltetes.hu/

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

(+36)-32-520-860

e-mail: nkik@nkik.hu

web: www.nkik.hu; www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

(+36)-1-792-7881

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

web: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

(+36)-82-501-000; (+36)-82-501-026

e-mail: skik@skik.hu

web: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(+36)-42-420-180

e-mail: bekelteto@szabkam.hu

web:www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(+36)-74-411-661; (+36)-30-664-2130

e-mail:kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu

web:www.tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

(+36)-94-312-356; (+36)-94-506-645; (+36)-30-956-6708

e-mail: bea@vmkik.hu

web:www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

(+36)-88-814-121; (+36)-88 814-111

e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

(+36)-92-550-513, Fax: 06-92-550-525

e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

web: www.bekelteteszala.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. Hatály

Jelen ÁSZF minden olyan kérdésben irányadó, amelyről az Ügyféllel kötött egyedi szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató a Honlapján közzé teszi.

Amennyiben jelen ÁSZF vagy az egyedi szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve az egyedi szerződés többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének.

 1. Záró rendelkezések

Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

A jelen ÁSZF 2023.02.23. napján lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2023.02.23.